Epics
  The Mahabharata
  Srimad Bhagavatam

  Vedas
  Rig Veda
  Yajur Veda
  Sama Veda
  Atharva Veda

  Bhagavad Gita
  Sankara Bhashya
  By Edwin Arnold

  Brahma Sutra
  Sankara Bhashya I
  Sankara Bhashya II
  Ramanuja SriBhashya

  Upanishads
  Aitareya
  Brihadaranyaka
  Chandogya
  Isa
  Katha
  Kena
  Mandukya
  Mundaka
  Prasna
  Svetasvatara
  Taittiriya

  Puranas
  Agni Purana
  Brahma Purana
  Garuda Purana
  Markandeya Purana
  Varaha Purana
  Matsya Purana
  Vishnu Purana
  Linga Purana
  Narada Purana
  Padma Purana
  Shiva Purana
  Skanda Purana
  Vamana Purana

  Others
  Manu Smriti

  Scriptures
  Vedas
  Upanishads
  Smrithis
  Agamas
  Puranas
  Darsanas
  Bhagavad Gita
  Brahma Sutras
  Mahabharata
  Ramayana

The Rig Veda

Ralph T.H. Griffith, Translator   [1896]

BOOK 10

HYMN I. Agni.
HYMN II. Agni.
HYMN III. Agni.
HYMN IV. Agni.
HYMN V. Agni.
HYMN VI Agni
HYMN VII. Agni.
HYMN VIII. Agni.
HYMN IX. Waters.
HYMN X.Yama Yami.
HYMN XI. Agni
HYMN XII. Agni
HYMN XIII Havirdhanas.
HYMN XIV. Yama.
HYMN XV. Fathers.
HYMN XVI. Agni.
HYMN XVII. Various Deities.
HYMN XVIII. Various Deities.
HYMN XIX. Waters or Cows.
HYMN XX. Agni.
HYMN XXI. Agni.
HYMN XXII. Indra.
HYMN XXIII. Indra.
HYMN XXIV. Indra. Asvins.
HYMN XXV. Soma.
HYMN XXVI. Pusan.
HYMN XXVII. Indra.
HYMN XXVIII. Indra. Vasukra.
HYMN XXIX. Indra.
HYMN XXX. Waters.
HYMN XXXI. Visvedevas.
HYMN XXXII. Indra.
HYMN XXXIII. Various Deities.
HYMN XXXIV. Dice, Etc.
HYMN XXXV. Visvedevas.
HYMN XXXVI. Visvedevas.
HYMN XXXVII. Surya.
HYMN XXXVIII. Indra.
HYMN XXXIX. Asvins.
HYMN XL. Asvins.
HYMN XLI. Asvins.
HYMN XLII. Indra.
HYMN XLIII. Indra.
HYMN XLIV. Indra.
HYMN XLV. Agni.
HYMN XLVI. Agni.
HYMN XLVII. Indra Vaikuntha.
HYMN XLVIII. Indra Vaikuntha.
HYMN XLIX.Indra Vaikuntha.
HYMN L. Indra Vaikuntha.
HYMN LI. Agni. Gods.
HYMN LII. Gods.
HYMN LIII. Agni Saucika Gods.
HYMN LIV. Indra.
HYMN LV. Indra.
HYMN LVI. Visvedevas.
HYMN LVIL Visvedevas.
HYMN LVIII. Manas or Spirit.
HYMN LIX. Nirrti and Others.
HYMN LX. Asamati and Others.-
HYMN LXI. Visvedevas.
HYMN LXII. Visvedevas, Etc.
HYMN LXIII. Visvedevas.
HYMN LXIV. Visvedevas.
HYMN LXV. Visvedevas.
HYMN LXVI. Visvedevas.
HYMN LXVII. Brhaspati.
HYMN LXVIII. Brhaspati.
HYMN LXIX. Agni.
HYMN LXX. Apris.
HYMN LXXI. Jnanam
HYMN LXXII. The Gods.
HYMN LXXIII. Indra.
HYMN LXXIV. Indra.
HYMN LXXV. The Rivers.
HYMN LXXVI. Press-stones.
HYMN LXXVII. Maruts.
HYMN LXXVIII. Maruts.
HYMN LXXIX. Agni.
HYMN LXXX. Agni.
HYMN LXXXI. Visvakarman.
HYMN LXXXII. Visvakarman.
HYMN LXXXII. Manyu.
HYMN LXXXIV. Manyu.
HYMN LXXXV. Surya's Bridal.
HYMN LXXXVI. Indra.
HYMN LXXXVII. Agni.
HYMN LXXXVIII. Agni.
HYMN LXXXIX. Indra.
HYMN XC. Purusa.
HYMN XCI. Agni.
HYMN XCII. Visvedevas.
HYMN XCIII. Visvedevas.
HYMN XCIV. Press-stones.
HYMN XCV. Urvasi. Pururavas.
HYMN XCVI. Indra.
HYMN XCVII. Praise of Herbs.
HYMN XCVIII. The Gods.
HYMN XCIX. Indra.
HYMN C. Visvedevas.
HYMN CI. Visvedevas.
HYMN CII. Indra.
HYMN CIII. Indra.
HYMN CIV. Indra.
HYMN CV. Indra.
HYMN CVI. Asvins.
HYMN CVII. Daksina.
HYMN CVIII. Sarama. Panis.
HYMN CIX. Visvedevas.
HYMN CX. Apris.
HYMN CXI. Indra.
HYMN CXII. Indra.
HYMN CXTII. Indra.
HYMN CXIV. Visvedevas.
HYMN CXV. Agni.
HYMN CXV1. Indra.
HYMN CXVII. Liberality.
HYMN CXVIII. Agni.
HYMN CXIX. Indra.
HYMN CXX. Indra.
HYMN CXXI. Ka.
HYMN CXXII. Agni.
HYMN CXXIII. Vena.
HYMN CXXIV. Agni, Etc.
HYMN CXXV. Vak.
HYMN CXXVI. Visvedevas.
HYMN CXXVII. Night.
HYMN CXXVIII. Visvedevas.
HYMN CXXIX. Creation.
HYMN CXXX. Creation.
HYMN CXXXI. Indra.
HYMN CXXXII. Mitra. Varuna.
HYMN CXXXIII. Indra.
HYMN CXXXIV. Indra.
HYMN CXXXV. Yama.
HYMN CXXXVI. Kesins.
HYMN CXXXVII Visvedevas.
HYMN CXXXVIII. Indra.
HYMN CXXXIX. Savitar.
HYMN CXL. Agni.
HYMN CXLI. Visvedevas.
HYMN CXLII. Agni.
HYMN CXLIII. Asvins.
HYMN CXLIV. Indra.
HYMN CXLV. Sapatnibadhanam.
HYMN CXLVI. Aranyani.
HYMN CXLVII Indra.
HYMN CXLVIII. Indra.
HYMN CXLIX. Savitar.
HYMN CL. Agni.
HYMN CLI. Faith.
HYMN CLII. Indra.
HYMN CLIII. Indra.
HYMN CLIV. New Life.
HYMN CLV. Various.
HYMN CLVI. Agni.
HYMN CLVII. Visvedevas.
HYMN CLVIII. Surya.
HYMN CLIX. Saci Paulomi.
HYMN CLX. Indra.
HYMN CLXI. Indra.
HYMN CLXII. Agni
HYMN CLXIII
HYMN CLXIV. Dream-charm.
HYMN CLXV. Visvedevas.
HYMN CLXVI. Sapatnanasanam.
HYMN CLXVII. Indra.
HYMN CLXVIII. Vayu.
HYMN CLXIX. COWS.
HYMN CLXX. Surya.
HYMN CLXXI. Indra.
HYMN CLXXII. Dawn.
HYMN CLXXIII. The King.
HYMN CLXXIV. The King.
HYMN CLXXV. Press-stones.
HYMN CLXXVI. Agni.
HYMN CLXXVII. Mayabheda.
HYMN CLXXVIII. Tarksya.
HYMN CLXXIX. Indra.
HYMN CLXXX. Indra.
HYMN CLXXXl. Visvedevas.
HYMN CLXXXII. Brhaspati.
HYMN CLXXXIII. The Sacrificer, Etc.
HYMN CLXXXIV.
HYMN CLXXXV. Aditi.
HYMN CLXXXVI. Vayu.
HYMN CLXXXVII. Agni.
HYMN CLXXXVIII. Agni.
HYMN CLXXXIX. Surya.
HYMN CXC. Creation.
HYMN CXCI. Agni.

home      contact us