Epics
  The Mahabharata
  Srimad Bhagavatam

  Vedas
  Rig Veda
  Yajur Veda
  Sama Veda
  Atharva Veda

  Bhagavad Gita
  Sankara Bhashya
  By Edwin Arnold

  Brahma Sutra
  Sankara Bhashya I
  Sankara Bhashya II
  Ramanuja SriBhashya

  Upanishads
  Aitareya
  Brihadaranyaka
  Chandogya
  Isa
  Katha
  Kena
  Mandukya
  Mundaka
  Prasna
  Svetasvatara
  Taittiriya

  Puranas
  Agni Purana
  Brahma Purana
  Garuda Purana
  Markandeya Purana
  Varaha Purana
  Matsya Purana
  Vishnu Purana
  Linga Purana
  Narada Purana
  Padma Purana
  Shiva Purana
  Skanda Purana
  Vamana Purana

  Others
  Manu Smriti

  Scriptures
  Vedas
  Upanishads
  Smrithis
  Agamas
  Puranas
  Darsanas
  Bhagavad Gita
  Brahma Sutras
  Mahabharata
  Ramayana

The Rig Veda

Ralph T.H. Griffith, Translator   [1896]

BOOK 2             main index

HYMN I. Agni.
HYMN II. Agni.
HYMN III. Apris.
HYMN IV Agni.
HYMN V. Agni.
HYMN VI. Agni.
HYMN VII. Agni.
HYMN VIII.Agni.
HYMN IX. Agni.
HYMN X. Agni.
HYMN XI. Indra.
HYMN XII. Indra.
HYMN XIII. Indra.
HYMN XIV. Indra.
HYMN XV. Indra
HYMN XVI. Indra.
HYMN XVII. Indra.
HYMN XVIII. Indra
HYMN XIX. Indra.
HYMN XX. Indra.
HYMN XXI. Indra.
HYMN XXII. Indra.
HYMN XXIII. Brahmanaspati.
HYMN XXIV. Brahmanaspati.
HYMN XXV. Brahmanaspati.
HYMN XXVI. Brahmanaspati.
HYMN XXVII. Adityas.
HYMN XXVIII. Varuna
HYMN XXIX. Visvedevas.
HYMN XXX. Indra and Others.
HYMN XXXI. Visvedevas.
HYMN XXXII. Various Deities.
HYMN XXXIII. Rudra.
HYMN XXXIV. Maruts
HYMN XXXV. Son of Waters.
HYMN XXXVI Various Gods.
HYMN XXXVII. Various Gods.
HYMN XXXVIII. Savitar.
HYMN XX Asvins.
HYMN XL. Soma and Pusan.
HYMN XLI. Various Deities.
HYMN XLII Kapinjala.
HYMN XLIII. Kapinjala.

home      contact us